Ñèòóàöèÿ ó ÎÂÄ «Êèòàé-ãîðîä», êóäà äîñòàâëåí áèçíåñìåí Ó.Äæàáðàèëîâ â ñâÿçè ñî ñòðåëüáîé â ãîñòèíèöå

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


доступен плагин ATs Privacy Policy ©